Zásady zpracování osobních údajů v Magické psychologii

Magická psychologie níže popisuje, jakým způsobem zpracovává naše osobní údaje.

Zpracování osobních údajů pro marketingový účel

Magická psychologie zpracovává osobní údaje, které jí poskytujete my, její potenciální a stávající klienti. Magická psychologie zpracovává osobní údaje, které jsou přiměřené účelu, pro který jsou zpracovávány. Magická psychologie neshromažďuje citlivé osobní údaje, tedy se nezabývá zvláštní kategorií osobních údajů.

Pro účely marketingové komunikace produktů a služeb zpracovává Magická psychologie tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, IP adresa počítače, název počítače. Tyto osobní údaje zpracovává Magická psychologie po dobu trvání marketingové komunikace produktů a/nebo služeb Magická psychologie s námi.

Podání námitky, odvolání souhlasu, aktualizace údajů

Proti výše uvedenému zpracování osobních údajů můžeme podat námitku, pro to kontaktujme Magickou psychologii. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžeme odvolat, pro to kontaktujme Magickou psychologii. Pro aktualizaci osobních údajů, které Magická psychologie o nás zpracovává, s tímto požadavkem kontaktujme Magickou psychologii.

Zpracování osobních údajů pro další účely

Pro účely poskytování produktů a/nebo služeb zpracovává Magická psychologie tyto naše osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, IP adresa počítače, název počítače. Tyto osobní údaje zpracovává Magická psychologie i po ukončení spolupráce s námi a to po dobu povinné archivace takovýchto osobních údajů, kterou přikazují platné právní předpisy.

Pro účely evidence a hlášení případů porušení zabezpečení osobních údajů zpracovává Magická psychologie tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, telefon, adresa elektronické pošty, datum oznámení incidentu, popis incidentu, přijatá opatření k nápravě incidentu a to po dobu povinné archivace takovýchto osobních údajů, kterou přikazují platné právní předpisy.

Cookies

Pro účely měření a analýzy návštěvnosti internetových stránek Magická psychologie používá cookies. Cookies zpracovává Magická psychologie obvyklým způsobem.

S kým spolupracuje Magická psychologie při zpracování našich osobních údajů

Osobní údaje zpracovává Magická psychologie z účelem a ve spolupráci s těmito subjekty:

Pro účely provozování webového serveru a internetové komunikace využívá Magická psychologie služeb společnosti Best-Hosting s.r.o., Brněnská 700/25, Hradec Králové, ČR.

Pro účely internetové komunikace využívá Magická psychologie služeb společnosti T-mobile, Praha, ČR.

Výše uvedené spolupracujicí subjekty zpracovávají naše osobní údaje pouze za uvedenými účely a v souladu s opatřeními pro zajištění ochrany našich osobních údajů. Naše osobní údaje jsou zpracovávány mimo země Evropské unie s dostatečnou zárukou.

Jaká jsou naše práva na ochranu osobních údajů

Pro ochranu našich osobních údajů můžeme u Magické psychologie bezplatně uplatňovat následující naše práva a to tak, že kontaktujeme Magickou psychologii.

Právo na přístup pokud uplatníme, pak nám Magická psychologie zašle seznam našich osobních údajů, které o nás Magická psychologie zpracovává.

Právo na opravu pokud uplatníme, pak Magická psychologie provede námi určené změny osobních údajů, které o nás Magická psychologie zpracovává.

Právo na výmaz pokud uplatníme, pak Magická psychologie smaže námi určené osobní údaje, které o nás zpracovává, kromě případů, kdy zpracování osobních údajů přikazují platné právní předpisy.

Právo na omezení zpracování pokud uplatníme, pak Magická psychologie podle našeho určení omezí zpracování osobních údajů, které o nás zpracovává, kromě případů, kdy zpracování osobních údajů přikazují platné právní předpisy.

Právo na přenositelnost údajů pokud uplatníme, pak nám Magická psychologie osobní údaje, které o nás zpracovává pro účely spolupráce mezi námi a Magickou psychologií, zašle v elektronické podobě ve formátu čitelného textu.

Právo vznést námitku pokud uplatníme, pak Magické psychologii předáváme písemnou námitku proti zpracování našich osobních údajů v Magické psychologii.

Právo podat stížnost pokud uplatníme, pak Magické psychologii předáváme písemnou stížnost na zpracování našich osobních údajů v Magické psychologii.

Jak naše osobní údaje Magická psychologie zabezpečuje

Naše osobní údaje zpracováva Magická psychologie způsoby, které zajišťují bezpečnost osobních údajů a pokrývají všechna známá rizika bezpečnosti osobních údajů. Naše osobní údaje zabezpečuje Magická psychologie před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním a zpřístupněním předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

Magická psychologie má zavedeny technické a organizační postupy k zajištění bezpečnosti osobních údajů. Všichni lidé spolupracující s Magickou psychologií, kteří zpracovávají naše osobní údaje, mají povinnost mlčenlivosti o informacích získaných při zpracování osobních údajů.

Změny, umístění a platnost tohoto dokumentu

Magická psychologie má oprávnění měnit tyto zásady zpracování osobních údajů v Magické psychologii. Změny těchto zásad zpracování osobních údajů v Magické psychologii jsou pro nás platné dnem přijetí oznámení o jejich změnách, pokud není uvedeno pozdější datum jejich platnosti.

Zásady zpracování osobních údajů v Magické psychologii jsou vždy zveřejněny na této internetové stránce na této internetové adrese.

Tyto zásady zpracování osobních údajů v Magické psychologii platí od 1. ledna 2020.